Beleid

De activiteiten van het Bezuidenhoutfonds moeten in overeenstemming zijn met de statutaire doelstelling. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarlijks beleidsplan en heeft hierin aandacht voor de inzet van vrijwilligers en samenwerking met lokale bedrijven, instellingen en overheden. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting vast voor het volgende jaar. Een bestedingsplan dient onderdeel uit te maken van de begroting. Het bestuur controleert en evalueert regelmatig aantoonbaar de uitvoering van het beleid en de realisatie van de doelstelling.

Opbouwen, beheren en besteden van vermogen

Het Bezuidenhoutfonds bouwt door middel van fondsenwerving (o.a. LinkedIn groep ‘Ondernemers in Bezuidenhout”, particulieren, bedrijven, vermogensfondsen) een continuïteits-vermogen op. Besteding van vermogen vindt plaats aan de hand van het bestedingsplan.

De middelen van het fonds komen voort uit bijdragen uit het ondernemersnetwerk Bezuidenhout en bijdragen van grotere en kleinere bedrijven in het Bezuidenhout en het “hoefijzer” daar om heen, en andere giften. Het budget voor een project wordt extra aangevuld door Fonds 1818.

Communicatie

Het Bezuidenhoutfonds informeert over en betrekt het publiek in het geografische gebied waar binnen zij actief is bij haar activiteiten.

De stichting hanteert een strikt anti-strijkstokbeleid:

– degenen die zich als vrijwilligers inzetten wordt gevraagd hun tijd zonder vergoeding in te zetten;
– alleen externe productiekosten worden vergoed na voorlegging aan en goedkeuring door het bestuur;
– het is niet de bedoeling dat werkzaamheden door vrijwilligers door hen worden uitbesteed, tenzij dat voor eigen rekening gebeurt;
– bij uitzondering kan uitbesteding door het bestuur worden toegestaan;
– de bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

 Download hier het complete beleidsplan.