Bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende ondernemers:

 • Paul van der Plasse, directeur De Kleine Loods – penningmeester
 • John Dullaart, advocaat– bestuurslid

Het Bestuur:

 • levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk;
 • is onafhankelijk in haar besluitvorming;
 • is een afspiegeling van de lokale samenleving;
 • onderschrijft de good governance richtlijnen;
 • krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden;
 • is verantwoordelijk voor het werven en behouden van draagvlak voor haar activiteiten en de evaluatie daarvan;
 • betrekt de lokale samenleving bij haar activiteiten en legt hier verantwoording aan af;
 • richt zich op de wijk Bezuidenhout;
 • beschikt over kennis van het gebied waarbinnen zij actief is en is op de hoogte van ontwikkelingen, wensen en behoeften binnen de lokale samenleving;
 • werft vrijwilligers en zo nodig inkomsten om daarmee lokale projecten en initiatieven te initiëren, te ondersteunen en te realiseren;
 • werkt(zoveel mogelijk) samen met partners waaronder de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;

Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding. Het bestuur is dusdanig ingericht dat een onafhankelijke taakvervulling van het bestuur en zijn individuele leden is gewaarborgd. Hierbij zijn de volgende bepalingen in acht genomen:

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 natuurlijke personen zonder nauwe familie of vergelijkbare relaties.
 2. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden in persoon ter vergadering aanwezig is. Ieder bestuurslid heeft 1 stem.
 3. Een bestuurder is slechts tezamen met een of meer andere bestuursleden bevoegd tot vertegenwoordiging van de instelling.
 4. Het bestuur bewaakt tegen verstrengeling van belangen.
 5. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de instelling gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
 6. De leden van het bestuur betreden periodiek af. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor ene periode van maximaal 5 jaar.
 7. Er is een profiel voor bestuursleden waarin ten minste is opgenomen dat leden woonachtig zijn binnen het geografische gebied waar binnen het Bezuidenhoutfonds actief is en op de hoogte van zijn ontwikkelingen, wensen en behoeften binnen de lokale samenleving.